Skip to content
  • Nwa 5230 (1)
  • Nwa 5230 (2)
  • Nwa 5230 (3)
  • Nwa 5230 (4)
  • Nwa 5230 (5)

NWA 5230 Meteorite Achondrite Eucrite End Cut weighing 2.7g

£40.50

Only 1 left in stock

NWA 5230 Meteorite Achondrite Eucrite End Cut weighing 2.7g

Paired with NWA 4883, Polymict Eucrite Breccia with rare Mesosiderite clasts.